How to say mouth in Tagalog

From professional translators, enterprises, web sites and freely available translation databases.

Add translation

German

If I testify of myself, my testimony is not true.

Tagalog

Kung ako'y nagpapatotoo sa aking sarili, ang patotoo ko ay hindi katotohanan.

Last update: 2012-05-05
Frequency of use: 1
Quality:

German

A faithful witness saves life; but a false witness is cheating.

Tagalog

Ang tapat na saksi ay nagliligtas ng mga tao: nguni't siyang nagsasalita ng mga kasinungalingan ay nagdaraya.

Last update: 2012-05-05
Frequency of use: 1
Quality:

German

A loose witness mocks the right, and the wicked mouth devours the wrong.

Tagalog

Ang walang kabuluhang saksi ay lumilibak sa kahatulan: at ang bibig ng masama ay lumalamon ng kasamaan.

Last update: 2012-05-05
Frequency of use: 1
Quality:

German

When a wicked witness comes against someone to testify about a transgression,

Tagalog

Kung ang isang sinungaling na saksi ay tumindig laban sa kanino man upang sumaksi laban sa kaniya ng isang masamang gawa,

Last update: 2012-05-05
Frequency of use: 1
Quality:

German

For God is my witness as I long for you all from the bottom of my heart in Jesus Christ.

Tagalog

Sapagka't saksi ko ang Dios, kung gaano ang pananabik ko sa inyong lahat sa mahinahong habag ni Cristo Jesus.

Last update: 2012-05-05
Frequency of use: 1
Quality:

German

for you will be a witness to all people of what you have seen and heard.

Tagalog

Sapagka't magiging saksi ka niya sa lahat ng mga tao tungkol sa mga bagay na iyong nakita at narinig.

Last update: 2012-05-05
Frequency of use: 1
Quality:

German

A faithful witness does not lie; but a False Witness cheekily speaks lies.

Tagalog

Ang tapat na saksi ay hindi magbubulaan: nguni't ang sinungaling na saksi ay nagbabadya ng mga kasinungalingan.

Last update: 2012-05-05
Frequency of use: 1
Quality:

German

false witness who speaks cheeky lies and who causes quarrels between brothers.

Tagalog

Sinungaling na saksi na nagsasalita ng kabulaanan, at ang naghahasik ng pagtatalo sa gitna ng magkakapatid.

Last update: 2012-05-05
Frequency of use: 1
Quality:

German

Do not be a witness against your neighbor without cause and do not deceive with your mouth.

Tagalog

Huwag kang sumaksi laban sa iyong kapuwa ng walang kadahilanan; at huwag kang magdaya ng iyong mga labi.

Last update: 2012-05-05
Frequency of use: 1
Quality:

German

He who is truthful freely says what is right; but a false witness is cheating.

Tagalog

Ang nagbabadya ng katotohanan ay nagpapakilala ng katuwiran, nguni't ang sinungaling sa saksi ay nagdadaya.

Last update: 2012-05-05
Frequency of use: 1
Quality:

German

A false witness does not go unpunished; and whoever lies cheekily will perish.

Tagalog

Ang sinungaling na saksi ay walang pagsalang parurusahan; at ang nagbabadya ng mga kasinungalingan ay mamamatay.

Last update: 2012-05-05
Frequency of use: 1
Quality:

German

Lo and behold, my heaven is my witness; and who knows me is on high.

Tagalog

Kahit na ngayon, narito, ang aking saksi ay nasa langit, at siyang nananagot sa akin ay nasa kaitaasan.

Last update: 2012-05-05
Frequency of use: 1
Quality:

German

If one wants power, he is too powerful; do you want to be right who wants to be my witness?

Tagalog

Kung kami ay magsalita tungkol sa kalakasan, narito, siya'y may kapangyarihan! At kung sa kahatulan, sino, sinasabi niya ay magtatakda sa akin ng panahon?

Last update: 2012-05-05
Frequency of use: 1
Quality:

German

For we have never dealt with flattering words, as you know, nor with hidden avarice, God is the witness;

Tagalog

Sapagka't hindi kami nasusumpungang nagsisigamit kailan man ng mga salitang paimbabaw, gaya ng nalalaman ninyo, ni ng balabal man ng kasakiman, saksi ang Dios;

Last update: 2012-05-05
Frequency of use: 1
Quality:

German

A false witness does not go unpunished; and whoever speaks lies cheekily will not escape.

Tagalog

Ang sinungaling na saksi ay walang pagsalang parurusahan; at ang nagsasalita ng mga kasinungalingan ay hindi makatatahan.

Last update: 2012-05-05
Frequency of use: 1
Quality:

German

A lying witness will perish; but whoever allows himself to be told is also allowed to speak again at all times.

Tagalog

Ang sinungaling na saksi ay mamamatay: nguni't ang taong nakikinig ay magsasalita upang mamalagi.

Last update: 2012-05-05
Frequency of use: 1
Quality:

German

The manslaughter is supposed to be killed according to the mouths of two witnesses. A witness is not supposed to testify about a soul to death.

Tagalog

Sinomang pumatay sa kaninoman, ay papatayin ang pumatay sa patotoo ng mga saksi: nguni't ang isang saksi ay hindi makapagpapatotoo laban sa kaninomang tao upang patayin.

Last update: 2012-05-05
Frequency of use: 1
Quality:

German

You should not believe a false accusation that you are assisting a wicked person and that you are a false witness.

Tagalog

Huwag kang magkakalat ng kasinungalingan: huwag kang makikipagkayari sa masama, na maging saksi kang sinungaling.

Last update: 2012-05-05
Frequency of use: 1
Quality:

German

and the judges should investigate. And if the false witness gave a false testimony against his brother,

Tagalog

At sisiyasating masikap ng mga hukom: at, narito, kung ang saksi ay saksing sinungaling, at sumaksi ng kasinungalingan laban sa kaniyang kapatid;

Last update: 2012-05-05
Frequency of use: 1
Quality:

German

For God is my witness, whom I serve in my spirit in the gospel of his Son, so that I remember you without ceasing

Tagalog

Sapagka't ang Dios ang aking saksi, na siyang pinaglilingkuran ko sa aking espiritu sa evangelio ng kaniyang Anak, na walang patid na aking kayong binabanggit, sa aking mga panalangin,

Last update: 2012-05-05
Frequency of use: 1
Quality:

A better translation with
4,401,923,520human contributionsWe use cookies to improve your experience. If you continue to visit this website, you agree to the use of cookies. Learn more.OK